Statut klubu

Statut Górniczego Klubu Sportowego „Górnik” Łęczna w Łęcznej

 

(tekst jednolity Statutu opracowany przez Zarząd, uwzględniający zmiany wprowadzone następującymi uchwałami Walnego Zebrania Członków GKS „ Górnik” Łęczna w Łęcznej: Uchwałą z dnia 18.12.1999 roku, Uchwałą z dnia 10 maja 2000 roku, Uchwałą z dnia 16.11.2000 roku, Uchwałą z dnia 19.06.2001 roku, Uchwałą z dnia 12.05.2003 roku, Uchwałą z dnia 7.06.2006 roku, Uchwałą z dnia 27.11.2006 roku), Uchwałą z dnia 29.06.2009 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut niniejszy reguluje zasady działania stowarzyszenia kultury fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Klubem”.

§ 2.

Klub nosi nazwę: Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna.
Klub może używać nazwy skróconej: GKS „Górnik” Łęczna.

§ 3.

Siedzibą Klubu jest miasto Łęczna.
Teren działania Klubu obejmuje obszar Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Klub może przystępować do innych stowarzyszeń sportowych, związków sportowych oraz innych organizacji, w tym gospodarczych, oraz uczestniczyć w spółkach prawa handlowego jako akcjonariusz lub udziałowiec. Klub na obszarze swojej działalności może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa.

§ 6.

Barwami Klubu są zielony i czarny.
Klub ma prawo używać oznaczenia indywidualizującego w formie graficznej lub graficzno – słownej, w postaci emblematu, którego treść i formę ustala Zarząd Klubu.
Klub używa pieczęci o treści: Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna. Pieczęć może zawierać adres siedziby Zarządu Klubu oraz inne dane wymagane przez prawo. Formę pieczęci oraz szczegółową treść ustala Zarząd Klubu.

§ 7.

Klub realizuje cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, polegające w szczególności na organizowaniu i propagowaniu działalności sportowej i wychowawczej.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych,

2) organizowanie i wspieranie szkoleń sportowych;

3) organizowanie i wspieranie imprez sportowych oraz branie udziału w imprezach organizowanych przez inne podmioty.

4) propagowanie i wspieranie wychowania fizycznego i sportu

5) Prowadzenie działalności gospodarczej mające na celu realizację celów statutowych w zakresie zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności :

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [ Dział 18]
naprawa , konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń [ Dział 33]
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [ Dział 35]
pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody [ Dział 36]
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [ Dział 37]
działalność związana ze zbieraniem , przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców [dział 38]
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [ Dział 41]
roboty budowlane specjalistyczne [ Dział 43]
handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [ Dział 46]
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [ Dział 47]
transport lądowy oraz transport rurociągowy [ Dział 49]
magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport [ Dział 52]
zakwaterowanie [ Dział 55]
działalność usługowa związana z wyżywieniem [ Dział 56]
działalność wydawnicza [ Dział 58]
działalność związana z produkcją filmów , nagrań, wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych [ Dział 59]
telekomunikacja [Dział 61]
działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [ Dział 62]
działalność usługowa w zakresie informacji [ Dział 63]
finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [Dział 64]
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [ Dział 68]
działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe [ Dział 69]
działalność firm centralnych [ head offices] doradztwo związane z zarządzaniem [ Dział 70]
reklama , badanie rynku i opinii publicznej [ Dział 73]
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [ Dział 74]
wynajem i dzierżawa [ Dział 77]
działalność związana z zatrudnieniem [ Dział 78]
działalność organizatorów turystyki , pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [ Dział 79]
działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [ Dział 81]
działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [ Dział 82]
edukacja [ Dział 85]
działalność sportowa , rozrywkowa i rekreacyjna [ dział 93]

Rozdział II
Członkowie Klubu

§ 8.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych,

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ukończyła 18 rok życia,

3) złożyła pisemną deklarację członkowską, według wzoru ustalonego przez Zarząd Klubu,

4) została przyjęta w poczet członków w formie uchwały podjętej przez Zarząd Klubu.

5) zobowiąże się przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów obowiązujących w Klubie.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od otrzymania odmowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej uchwalenia; przy czym uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

Osobie zainteresowanej nie przysługuje w stosunku do Klubu roszczenie o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

§10.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

2) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji,

3) nosić znaczek klubowy,

4) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

5) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu, w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

6) reprezentować barwy Klubu na imprezach sportowych.

§11.

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) branie czynnego udziału w pracach Klubu;

2) przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu;

3) regularne opłacanie składek członkowskich;

4) dbanie o mienie Klubu i aktywne sprzeciwianie się przejawom marnotrawstwa;

5) godne reprezentowanie barw Klubu.

2. Obowiązek opłacania składek członkowskich nie dotyczy członków zwyczajnych będących jednocześnie członkami honorowymi.

§ 12.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna spełniająca wymogi, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 – 5 niniejszego statutu oraz osoba prawna spełniająca wymogi, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3-5. Wzór deklaracji członkowskiej oraz wysokość wpisowego członka wspierającego określa Zarząd Klubu.
Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia na rzecz Klubu składek w wysokości określonej przez Zarząd Klubu oraz udzielania pomocy Klubowi.
Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa poprzez należycie umocowane organy lub pełnomocnika.
Postanowienia § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Członek wspierający ma prawo:

1) nosić znaczek Klubowy;

2) korzystać z urządzeń Klubu, w granicach obowiązujących regulaminów oraz uchwał Zarządu;

3) korzystać z ulg i ułatwień przyznanych mu przez Zarząd.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która poniosła szczególne zasługi dla Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu, na pisemny umotywowany wniosek Zarządu Klubu, za zgodą osoby zainteresowanej.

3. Postanowienia § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie honorowi Klubu nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły 18 roku życia, spełniające warunki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 legitymujące się pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, uzyskują status uczestnika Klubu.
Uczestnikowi przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach.
Po osiągnięciu 18 roku życia i spełnieniu poniższych warunków uczestnik staje się członkiem zwyczajnym Klubu, o ile zawiadomi o tym fakcie na piśmie Zarząd Klubu, a Zarząd Klubu na najbliższym posiedzeniu od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi pisemnego sprzeciwu. § 9 ustępu 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§16

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną;

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu na trzy miesiące naprzód, przy czym Zarząd może, na wniosek rezygnującego członka, skrócić ten termin;

3) wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu Klubu, które może zostać podjęta w przypadku:

a) działania na szkodę Klubu;

b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;

c) zalegania w płaceniu składek przez okres 3 miesięcy;

4) zwolnienia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów ustalonych przez właściwe organy w związku ze zmianą barw klubowych przez zawodników.

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, nie później niż w terminie 30 dni od jej podjęcia.

Rozdział III

Władze Klubu

§17

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński.

§18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

§19

Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zabranie zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za ubiegły rok obrotowy.
O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, sportowej i społecznej Klubu;

2/ powołanie członków władz Klubu;

3/ zatwierdzanie Członków Zarządu powołanych przez Zarząd; w przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie dokooptowanych członków Zarządu, Walne Zebranie powoła nowych członków Zarządu;

4/ zatwierdzanie Członków Komisji Rewizyjnej powołanych przez Komisję Rewizyjną; w przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie powoła nowych członków Komisji Rewizyjnej;

5/ rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Klubu i sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.;

6/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;

7/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie;

8/ podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu;

9/ nadanie tytułu honorowego członka Klubu;

10/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.

11/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia , skreślenia lub zawieszenia członka.

12/ Przyznawanie tytułu „Honorowego Prezesa Klubu”

13/ Przyznawanie innych tytułów honorowych, w tym tytułu „Honorowego Sponsora”

§21

1. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

1/ nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu;

2/ zmiany statutu Klubu;

3/ likwidacji Klubu;

do podjęcia których wymagana jest większość 2/3 liczby głosów oddanych za uchwałą.

2. W sprawach osobowych obowiązuje głosowanie tajne.

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd:

1/ na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;

2/ na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Zwyczajnych Klubu;

3/ z inicjatywy Zarządu.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd żądania, przy czym delegatami na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu są te same osoby, które były delegatami na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zebraniu.

Zarząd

§23

Zarząd jest organem wykonawczym Klubu, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

§24

Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 osób.
W skład Zarządu wchodzą : Prezes, jeden – dwóch Wiceprezesów i Członkowie.
Kadencja zarządu trwa 4 lata.
Członków Zarządu powołuje uchwałą Walne Zebranie.
Prezesa Zarządu i Wiceprezesów powołuje ze swojego składu i odwołuje Zarząd, uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

§25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

2/ zarządzanie majątkiem Klubu;

3/ ustalanie okresowych planów działalności

4/ ustalanie okresowych preliminarzy budżetowych;

5/ uchwalanie regulaminów;

6/decydowanie o przystępowaniu Klubu do innych stowarzyszeń sportowych, związków sportowych oraz innych organizacji w tym gospodarczych, oraz o uczestniczeniu w spółkach prawa handlowego, a także o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw;

7/ ustalanie wysokości składek członkowskich ;

8/ przyjmowanie i zwalnianie oraz wykluczanie członków;

9/ tworzenie i rozwiązywanie sekcji sportowych;

§ 26

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków, zarządowi przysługuje prawo dokooptowania ze swego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/2 liczby członków Zarządu. Pochodzących z wyboru.
Dokooptowani członkowie zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie.

§27

Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” , decyduje glos prowadzącego posiedzenie Zarządu
Zarząd działa na podstawie szczegółowego regulaminu działalności Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez walne zebranie.
Komisja Rewizyjna

§28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
Komisja powołuje spośród swoich członków oraz odwołuje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Uchwały w tym przedmiocie podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§29

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola i ocena całokształtu działalności Klubu, a w szczególności:

1/ kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu przynajmniej raz na kwartał;

2/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu;

3/ kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego;

4/ inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

5/ nadzór nad działalnością statutową Klubu.

6/ wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Klubu.

2. W przypadku rezygnacji poszczególnych osób z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej pozostałym członkom przysługuje prawo dokooptowania do swego grona nowych członków. Dokooptowani członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie.

3. W przypadku gdy Zarząd Klubu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od doręczenia mu pisemnego żądania Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych albo też z innych przyczyn zwołanie tego Zebrania przez Zarząd nie będzie możliwe, wówczas prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej

§30

Komisja Rewizyjna działa na zasadach szczegółowego regulaminu działalności Komisji rewizyjnej uchwalonego przez Komisję rewizyjną i zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Sąd Koleżeński

§31

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków powoływanych spośród członków Klubu przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Klubu pozostających w związku z działalności Klubu.
Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział IV

Sekcje sportowe.

§32

Zarząd Klubu powołuje i rozwiązuje Sekcje sportowe.

§33

Sekcją kieruje Zarząd Sekcji.

§34

Zarząd Sekcji składa się z Kierownika Sekcji, jednego Zastępcy, Sekretarza i kapitana Sportowego, powoływanych przez Zarząd Klubu. Zarząd Sekcji powoływany jest na kadencję wynoszącą 4 lata .

§35

Zarząd Sekcji:

1/ kieruje działalnością Sekcji;

2/ prowadzi sprawy Sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Sekcji i Klubu.

3/ Składa raz na rok szczegółowe sprawozdanie zarządowi Klubu.

§36

Sekcje sportowe działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.

Rozdział V

Samorząd zawodniczy.

§37

W Klubie działa Samorząd Zawodniczy składający się nie więcej niż z 13 osób wybranych przez Członków poszczególnych Sekcji sportowych spośród zawodników aktualnie reprezentujących barwy Klubu w imprezach sportowych.
Samorząd zawodniczy konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona przewodniczącego.
Kadencja samorządu trwa 2 lata.

§38

Do zadań samorządu zawodniczego należy:

1/ współdziałanie z Zarządem Klubu w zakresie działalności wychowawczej i kulturalnej;

2/ opiniowanie wniosków w sprawie nagród i pomocy bytowej dla zawodników;

Rozdział VI

Majątek i działalność gospodarcza Klubu.

§39

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, oraz prawa majątkowe przysługujące Klubowi.

Majątek Klubu służy do realizacji jego ustawowych i statutowych celów.


§40

Na dochody Klubu składają się:

Wpływy ze składek członkowskich;
Dotacje;
Dochody z działalności statutowej;
Dochody z działalności gospodarczej
Darowizny;
Inne.

§41

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz nabywania, zbywania i obciążania innych praw oraz zaciągania zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch spośród następujących osób: Prezesa Zarządu i Wiceprezesów albo każdej z tych osób z ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem.

Rozdział VII


Nagrody, Wyróżnienia , Kary


§42

Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania za szczególnie wzorową postawę sportową, uzyskane osiągnięcia sportowe i efekty działalności społecznej- zasłużonych dla Klubu zawodników, trenerów oraz działaczy.

Zarząd Klubu za pośrednictwem właściwych organów może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie członkom Klubu odznaczeń państwowych, medali i wyróżnień sportowych.
Zasady przyznawania nagród, odznaczeń i wyróżnień określa Zarząd na wniosek Sekcji- według zasad określonych w odpowiednich przepisach i regulaminach związków sportowych.

§43

Za naruszenie postanowień Statutu oraz regulaminów i decyzji władz Klubu, Zarząd może stosować następujące kary:
1) upomnienia;

2) nagana.

Od decyzji w sprawach nałożenia kary służy członkom prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o ukaraniu do Walnego Zebrania Członków.

§44

W sprawach dyscyplinarnych dotyczących naruszenia postanowień regulaminów związków sportowych, których Klub jest członkiem stosuje się zasady postępowania określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz regulaminach dyscyplinarnych związków sportowych.
Jeżeli postępowanie członka klubu stanowi naruszenie postanowień Statutu Klubu i postanowień regulaminów związków sportowych mogą być stosowane kary przewidziane w Statucie i regulaminie dyscyplinarnym związku sportowego”

Rozdział VIII


Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Klubu.


§45

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków delegatów obecnych na zebraniu.

§46

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

§47

Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe


§48

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi Klubu i organowi rejestrowemu.